Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Kart Stałego Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych Thelikatesy sp. z o.o. Farma Smaków sp.k  z siedzibą w Straszynie, ul. Leśna 2 , kontakt e – mailowy pod adresem: biuro@farmasmakow.com.pl
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Korzystania przez Państwa z Kart Stałego Klienta, w tym zamieszczenia Państwa danych jak imię i nazwisko oraz numer telefonu w bazie osób korzystających z Kart Stałego Klienta, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, 

c) zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne podmioty, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 2 lit. a będą przechowywane przez okres jaki będziecie Państwo korzystać z Kart Stałego Klienta, do czasu rezygnacji z Karty. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 2 lit. b i c będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w tym m.in. prawa podatkowego, rachunkowości, kodeksu cywilnego, obowiązków archiwizacyjnych lub w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie. 

7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w przypadku kiedy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. pkt. 2 lit. a. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy rabaty@farmasmakow.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

                                                                                                                                                          

 Potwierdzam zapoznanie z klauzulą informacyjną RODO i nie wnoszę zastrzeżeń 

…………………………………………………………………………….

(Data i Podpis Klienta )