RIB EYE (sezonowany antrykot)

 30.00

RIB EYE (sezonowany antrykot)

porcje
Kategoria: