REGLAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

 1. 1. Organizatorem programu lojalnościowego Karta Lojalnościowa są Thelikatesy sp. z o.o. Farma Smaków sp.k prowadzonym w ramach własnej działalności gospodarczej przez organizatora. 
 2. Program skierowany jest do Klientów Thelikatesów  i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych zakupów , poprzez umożliwienie uzyskania rabatów na zakupy przy użyciu Karty lojalnościowej Klienta. 
 3. Niniejszy regulamin programu lojalnościowego zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady wydawania i wykorzystywania Kart lojalnościowych mających formę elektroniczną.
 4. Identyfikacja klienta i możliwość udzielenia rabatu następuje w chwili podania numeru 
 5. Uprawnionym do otwarcia rachunku oraz korzystania z Karty lojalnościowej jest Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. Aby otrzymać kartę lojalnościową Klient musi wyrazić zgodę Thelikatesów podpisaną deklarację o ochronie danych osobowych oraz podpisany regulamin karty lojalnościowej – podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem do jego przestrzegania 
 2. Wypełnioną i podpisaną deklarację  oraz regulamin  Klient oddaje pracownikowi Thelikatesów i w zamian otrzymuje numer bezpłatnej Karty lojalnościowej. 
 1. Karta lojalnościowa umożliwia uzyskanie rabatów w przypadku jednorazowego zakupu towaru za kwotę w wysokości co najmniej 1zł. Posiadacz karty lojalnościowej otrzymuje 5% rabatu za zakupy.
 1. Karta lojalnościowa umożliwia uzyskanie również wyższych rabatów w przypadku udziału w akcjach promocyjnych przy użyciu karty lojalnościowej. 
 1. W trakcie zapłaty lub przyznania rabatu może uczestniczyć tylko jedna karta.
 2. Posługiwanie się kartą przez inne osoby niż te, na których zarejestrowana jest karta stanowi złamanie zasad niniejszego regulaminu i upoważnia organizatora do anulowania transakcji , aż do zlikwidowania konta włącznie.
 3. Jeżeli klient po zakończonej transakcji nie okaże Karty lojalnościowej , nie będzie możliwości dopisania punktów w późniejszym terminie.
 4. Pod pojęciem towarów rozumie się wszystkie artykuły sprzedawane w sklepie z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, alkoholowych ,doładowań oraz starterów telefonicznych oraz mleka modyfikowanego nr.1.
 1. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami lojalnościowymi m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty. Klient po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dowodu osobistego jest uprawniony do uzyskania nowej Karty lojalnościowej.
 2. W przypadku gdy klient zwraca towar, za który otrzymał rabat na Kartę lojalnościową klient otrzymuje zwrot wartości towaru pomniejszony o wartość udzielonego rabatu 
 3. W przypadku wykorzystania Karty i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lojalnościowej.
 1. Dane osobowe Klienta posiadających Kartę Programu Lojalnościowego Thelikatesy sp. z o.o. Farma Smaków sp.k zostaną umieszczone w bazie danych, której administratorem są Thelikatesy sp. z o.o. Farma Smaków sp.k i będą wykorzystywane w celach związanych z prawidłowym wykonaniem przyjętych przez organizatora obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Podanie powyższych danych jest dla klienta dobrowolne. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926) dane te będą udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku pod adresem Zmiana niniejszego regulaminu następuje w formie pisemnej i jest dostępna w Thelikatesy sp. z o.o. Farma Smaków sp.k ul. Leśna 2, 80-180 Straszyn.

Akceptuję postanowienia regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

…………………………….………………………………………….

(data i podpis Klienta)