Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.farmasmakow,com.pl

  1. INFORMACJE OGÓLNE
  2. www.farmasmakow,com.pl jest własnością firmy Thelikatesy sp.zo.o Farma Smakow sp.k. NIP 6040218286, zarejestrowanej w CEiDG  Magazyn www.farmasmakow,com.pl mieści się w Straszynie  przy ul. Leśnej  2.

II. REGULAMIN

Farma Smaków Thelikatesy  realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.farmasmakow,com.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Oferta Farma Smaków Thelikatesy  przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.

III. ZAMÓWIENIA KLIENTA

1. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej www.farmasmakow,com.pl.

2. Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. W przypadku dostaw realizowanych przez www.farmasmakow,com.pl podczas składania oferty zakupu towaru Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy towarów.

5. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, www.farmasmakow,com.pl zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia. W przypadku braku zgody Klienta na realizację Zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie zamówienie zostanie anulowane lub za zgodą Klienta pomniejszone o brakujący towar.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest Thelikatesy sp.zo.o Farma Smakow sp.k.. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Zamówienia przewidziane do realizacji z wykorzystaniem transportu własnego zostaną dostarczone w terminie i przedziale godzinowym wybranym przez klienta.

3. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.

V. DOSTAWY

1. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. 2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.)

3. Farmasmakow.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:

● zaistnienia siły wyższej,

● nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania;

● błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;

● braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Thelikatesy sp.zo.o Farma Smakow sp.k.  83010 Straszyn ul.Leśna 2 w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

l Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

2. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności: a. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia; b. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c. nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d. dzienników, periodyki lub czasopisma; e.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Thelikatesy sp.zo.o Farma Smakow sp.k.  83010 Straszyn ul.Leśna 2, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Thelikatesy sp.zo.o Farma Smakow sp.k.. 2. Farmasmakow.com.pl gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.

3. Farmasmakow.com.pl nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

VIII. PŁATNOŚCI 1.

Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.

2. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.

IX. REKLAMACJE

1. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji.

2. Reklamacje przyjmowane są drogą e-mail pod adresem biuro@farmasmakow.com.plsmakow.com.pl z dopiskiem „Reklamacja” – termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.

3. Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.